Page 25 - EOE - NEWSLETTER 11
P. 25

 ΑΡΘΡΟ
ως εξέταση ρουτίνας εκτός αν συνιστάται από ειδικές συνθήκες (ηλικία ασθενούς <50χρ., μη κα- θαρά αποφρακτικού χαρακτήρα συμπτώματα).
Για το Rezum προτιμούμε ασθενείς με υπερπλα- σία των πλάγιων ή και του μέσου λοβού χωρίς όμως την παρουσία υψηλού αυχένα ή μεγάλου τμήματος ενδοκυστικού προστάτη (intravesical prostatic protrusion ή IPP < 1εκ).
Επι του παρόντος, προτιμούμε ασθενείς με μέγε- θος προστάτη 40-80 κ.ε. σύμφωνα και με τα κρι- τήρια των πρώτων κλινικών δοκιμών στις ΗΠΑ.
Επιτρέπουμε αρκετό χρόνο για ερωτήσεις σχετικά με την επέμβαση, τις πιθανές επιπλοκές και τη δι- αδικασία την ημέρα της εισαγωγής και εξηγούμε ότι η επέμβαση είναι day case όπου επιβάλλεται η χρήση καθετήρα για λίγες μέρες. Στο τέλος του ραντεβού οι ασθενείς φεύγουν και με ενημερω- τικό φυλλάδιο που έχει συνταχθεί ειδικά για την επέμβαση.
Την ημέρα της επέμβασης ο ασθενής συναντά και πάλι το χειρουργό στο θάλαμο όπου και υπογρά- φει την ειδική φόρμα συγκατάθεσης.
Το follow up περιλαμβάνει ραντεβού στην κλινική (trial without a catheter ή TWOC clinic) με μια από τις νοσηλεύτριες μας για αφαίρεση του καθετήρα, μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο και, αν η αφαί- ρεση είναι επιτυχημένη, περαιτέρω ραντεβού στην κλινική ΚΥΠ τρεις μήνες μετά, με ένα μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού για τεστ μέτρηση ροής και υπολειπόμενου όγκου και εκ νέου συ- μπλήρωση των ερωτηματολογίων IPSS και IIEF-5 για να συμπεριληφθούν στο audit για τις ελάχι- στα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές.
Στην περίπτωση που το Rezum δεν εξασφα- λίσει ανακούφιση συμπτωμάτων (4,4%) [1], ο ασθενής λαμβάνει εκ νέου ραντεβού για τη συζήτηση εναλλακτικών λύσεων με τον επιμελητή. Βασισμένοι στις κλινικές έρευ- νες και κατευθυντήριες οδηγίες της EAU, το επόμενο βήμα δεν είναι αυστηρώς κα- θορισμένο. Μπορεί να περιλαμβάνει την προσθήκη ενός a-blocker ή συζήτηση για περαιτέρω χειρουργείο. Στο σημείο αυτό βέβαια ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει ότι εκτός του Urolift καμία άλλη επιλογή
δεν εξασφαλίζει φυσιολογική μετεγχει- ρητική εκσπερμάτιση.
Οι υπόλοιπες χειρουργικές επιλογές περιλαμβάνουν διπολική προστατε-
κτομή, εκπυρήνιση με HoLep, green light LASER προστατεκτομή.
Η προσέγγιση του γραφόντος είναι ουροδυναμι- κός έλεγχος (non-video urodynamics) και, εφόσον αποδειχθεί επιμένουσα απόφραξη, 180W XPS green light LASER προστατεκτομή.
Το Rezum αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη ελάχι- στα επεμβατική τεχνική για τη θεραπεία των συ- μπτωμάτων από καλοήθη υπερπλασία του προ- στάτη, που διαρκεί ελάχιστο χειρουργικό χρόνο και είναι σίγουρα απο τις πλέον κατάλληλες για ασθενείς με έντονη επιθυμία να διατηρήσουν την σεξουαλική τους ζωή και φυσιολογική εκσπερμά- τιση. Παρόλα αυτά, και ενώ αναγνωρίζεται ότι τα κλινικά δεδομένα για την τεχνική αυτή δεν είναι ακόμα επαρκή ή μακροχρόνια (4 χρόνια), θα πρέ- πει να ακολουθούνται κάποια κριτήρια επιλογής αυτών των ασθενών για να εξασφαλίζεται μεγα- λύτερη αποτελεσματικότητα.
Πολλοί ασθενείς διαμαρτύρονται για έντονα ερεθιστικά συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι λέει η εμπειρία σου, σε ποιους εμφανίζεται συχνότερα και πως το αντιμετωπίζεις;
Tεύχος 11 | Μάιος - Ιούνιος 2021
      25
 


   23   24   25   26   27