Page 54 - EOE_Newsletter_14
P. 54

   ΤΜΗΜΑ ΈΛΛΗΝΩΝ ΈΙΔΙΚΈΥΟΜΈΝΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ (Τ.Έ.Έ.Ο)
 ΔΊΟΊΚΟΥΣΑ ΕΠΊΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΊΔΊΚΕΥΟΜΕΝΩΝ (Τ.Ε.Ε.Ο)
 Γεώργιος Κοτρονόπουλος Δημήτριος Μοσχοτζόπουλος Λάζαρος Τζελβές
                                                     E.O.E Newsletter | www.huanet.gr
 54
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
 Γράφει ο Λάζαρος Τζελβές
Ειδικευόμενος Ουρολογίας στη
2η Παν/μιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής “Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ”
Ητεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence- AI) αποτελεί εργαλείο της επιστήμης υπο- λογιστών που πρωτοεμφανίστηκε πριν από
περίπου 60 χρόνια. Η κεντρική ιδέα είναι η ανα- παραγωγή απλών και σύνθετων διαδικασιών που πραγματοποιούνται από τον ανθρώπινο νου, από υπολογιστές. Ο ορισμός που δόθηκε από τον Nil J. Nilsson, έναν εκ των πρωτοπόρων της ΑΙ είναι η δυνατότητα λειτουργίας των μηχανημάτων με προσαρμοστικότητα και προβλεπτική ικανότητα. Τα βασικά στοιχεία που έχουν επιταχύνει τη χρήση της ΑΙ είναι η ανάπτυξη σύνθετων αλγορίθμων που μπορούν να ξεχωρίσουν τα σημαντικά στοιχεία-δε- δομένα από τα λιγότερο σημαντικά (significant signal vs noise), η δημιουργία ηλεκτρονικών επεξεργαστών που δύνανται να πραγματοποιήσουν ταχύτατα πολύ σύνθετους υπολογισμούς και τέλος η ύπαρξη-προ- σβασιμότητα σε τεράστιους όγκους δεδομένων.
Στην ιατρική επιστήμη, η ΑΙ κερδίζει συνεχώς έδα- φος, ιδίως μετά την ανάπτυξη την ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής δεδομένων υγείας, που έδωσαν πρόσβαση σε πληθώρα ιατρικών δεδομέ- νων. Όσον αφορά την ειδικότητα της Ουρολογίας, η ΑΙ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από 2 δεκαετίες με την ανάπτυξη προγνωστικών και διαγνωστικών εργαλείων για τον καρκίνο του προ- στάτη. Έκτοτε, λόγω της συχνής εμφάνισης της νόσου, η ΑΙ έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη
νέων διαγνωστικών μεθόδων στην απεικόνιση και στην παθολογοανατομική μελέτη των ιστολογικών παρασκευασμάτων αλλά και για τη βελτίωση παρα- μέτρων στην χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου, ιδίως στο πεδίο της ρομποτικής χειρουργικής. Ένα καλό παράδειγμα είναι η χρήση παρασκευασμά- των ριζικής προστατεκτομής με χρήση αιματοξυ- λίνης-ηωσίνης, όπου εφαρμόζοντας τεχνικές ΑΙ και αναλύοντας συγκεκριμένα μοτίβα ιστολογικής ανάπτυξης, γίνεται πρόγνωση της βιοχημικής υπο- τροπής με αρκετά καλή ακρίβεια.
Η χρήση ιατρικών εικόνων για την εκπαίδευση μο- ντέλων ΑΙ είναι ένα πεδίο πολλά υποσχόμενο. Οι ει- κόνες αυτές μπορεί να αφορούν είτε απεικονιστικές εξετάσεις ή φωτογραφίες από παθολογοανατομικά παρασκευάσματα, ή ακόμα και εικόνες κυστεοσκο- πήσεων. Η διαδικασία που χρησιμοποιείται κατά τη δημιουργία τέτοιων μοντέλων ονομάζεται semantic segmentation και κάθε pixel της εικόνας αντιστοιχί- ζεται σε συγκεκριμένη κλάση του αναζητούμενου αποτελέσματος πχ κακοήθεια vs καλοήθεια. Αφού κάθε pixel της εικόνας αντιστοιχιστεί σε συγκεκρι- μένη κλάση, επιχειρείται η ανάλυση από διάφορους αλγορίθμους ΑΙ και δίνεται μία πρόβλεψη για το αποτέλεσμα συγκριτικά με τη gold standard τεχνική και το γνωστό, πραγματικό αποτέλεσμα. Ο αλγόριθ- μος που πετυχαίνει την καλύτερη προγνωστική αξία στη συνέχεια δοκιμάζεται σε περισσότερα δεδομένα
 
   52   53   54   55   56