Page 33 - EOE newsletter-12
P. 33

 ΑΡΘΡΟ
 είναι ότι οι περισσότεροι ιστότοποι που σχετίζο- νται με θέματα υγείας έχουν δημιουργηθεί ως εργα- λεία διαφήμισης και μάρκετινγκ για μεμονωμένες ια- τρικές πρακτικές και θεραπείες και συχνά περιέχουν παραπλανητικές, προκατειλημμένες και λανθασμένες ιατρικές πληροφορίες. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρό- σβαση σε πληροφορίες χωρίς εκπαίδευση ή καθοδή- γηση δεν είναι προς το συμφέρον των ασθενών μας.
Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο συγκεχυμένα, κα- θώς δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο νομικό πλαί- σιο που να αφορά την διαφήμιση ιατρικών υπηρεσι- ών στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένω- ση Ειδικών Ιατρών (UEMS) δείχνουν ότι η διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών επιτρέπεται στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλλειψη ενιαί- ων κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών σε ολό- κληρη την Ευρώπη δημιουργεί νομικές ασυνέπειες και οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Η διαφήμιση εξα- κολουθεί να μην επιτρέπεται στο Βέλγιο, την Κροατία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Εσθονία και τη Σλοβενία, ενώ στη Βουλγαρία και τη Σλοβακία δεν υπάρχει νομοθεσία που να καλύπτει το συγκεκριμένο θέμα. Στις χώρες όπου επιτρέπεται η διαφήμιση δεν γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων, των εταιρειών και των ιατρών ενώ στις χώρες όπου δεν επιτρέπεται η διαφήμιση, δεν γίνεται καμία εξαίρεση για κανέναν. Στις περισσότερες χώρες που επιτρέπεται η διαφήμιση, το διαφημιστικό υλικό υπο- βάλλεται σε συγκεκριμένους κεντρικούς κανονισμούς και πρέπει να συμμορφώνεται με συγκεκριμένα δεο- ντολογικά πρότυπα, ενώ και οι παρεχόμενες πληρο- φορίες θα πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς και να μην δημιουργούν ψευδείς προσδοκίες. Στη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η διαφήμιση ρυθμίζεται και ελέγχεται από κρατικούς οργανισμούς και υπόκεινται σε αξι- ολόγηση από τις εκάστοτε εθνικές ιατρικές εταιρεί- ες. Στην Αυστρία, οι κανονισμοί εκδίδονται από την Αυστριακή Ιατρική Εταιρεία και περιλαμβάνει περιο- ρισμούς στα διαφημιστικά κανάλια: δεν επιτρέπεται καμία διαφήμιση στην τηλεόραση ή σε άλλες πλατ- φόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Υπάρχουν ζητήματα που προκαλούνται από τη μη ομοιόμορφη προσέγγιση των διαφημιστικών ιατρι- κών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Οι ιατροί που εργά- ζονται σε χώρες όπου δεν επιτρέπεται η διαφήμιση υποφέρουν από τον ανταγωνισμό γειτονικών χωρών
όπου αυτή επιτρέπεται. Υπάρχει μεγάλη εκροή ασθε- νών που πηγαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία, όχι επειδή η ίδια θεραπεία δεν προσφέρεται στη χώρα τους ή δεν είναι εξίσου καλής ποιότητας, αλλά απλώς επειδή προσελκύονται από μια διαφημιστική καμπάνια μιας διαφορετικής χώρας όπου η διαφή- μιση επιτρέπεται. Δεδομένου ότι οι γιατροί αυτών των χωρών δεν μπορούν να προωθηθούν μέσω της διαφήμισης, οι ασθενείς μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες στην ίδια ή και ακόμα καλύτερη τιμή. Ως εκ τούτου, στην Ευρώ- πη χρειαζόμαστε κανονισμούς για την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού.
Η θέση της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και των εθνικών ουρολογικών εταιρειών:
Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EAU) προσπα- θεί να ενημερώσει καλύτερα τόσο τα μέλη της όσο και το κοινό, ιδίως τα άτομα εκείνα που δεν έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε θέματα που άπτο- νται της ειδικότητάς μας. Η EAU πρόσφατα δημοσί- ευσε μια αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) σχετικά με την ορθή, αποτελεσματική και επαγγελματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύω- σης από τους ουρολόγους ενώ επίσης παρέχει ειδικά επεξεργασμένο εκπαιδευτικό υλικό για τους ασθενείς πάνω σε 24 ουρολογικά θέματα. Αν και αυτό το υλικό έχει ήδη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα σε σύγκριση με παρόμοιες πηγές, εντούτοις γίνεται μεγαλύτερη προ- σπάθεια για την περαιτέρω απλούστευση ορισμένων κεφαλαίων ώστε το υλικό αυτό να είναι περισσότερο κατανοητό για το ευρύτερο κοινό. Ο δικτυακός ιστότο- πος «EAU Patient Information» είναι μια κεντρική δια- δικτυακή πύλη που καλύπτει 18 ευρωπαϊκές γλώσσες, και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες που συλλέγονται από τις δικές του πηγές, όπως οι Κατευ- θυντήριες Οδηγίες της EAU και άλλες υψηλής ποιότη- τας ενημερωτικές πηγές. Στόχος αυτής της διαδικτυ- ακής πύλης είναι η παροχή χρήσιμων, αμερόληπτων, υψηλής ποιότητας και τεκμηριωμένων πληροφοριών που να αφορούν όλες τις ουρολογικές ασθένειες. Κα- θώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο αυξάνεται συνεχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει μια αναδυόμενη ευ- θύνη της EAU και των εθνικών ιατρικών εταιρειών να αντιμετωπίσουν αυτό το σημαντικό ζήτημα. Αυτό το οφείλουμε στους ασθενείς μας, στους συναδέλφους μας και στην ουρολογική μας κοινότητα.
Tεύχος 12 | Ιούλιος - Αύγουστος 2021
 Ο ΔΊΑΔΊΚΤΥΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ (E-INFORMED) ΑΣΘΕΝΗΣ
 33
 Π
α
ι
-
λ
α
ρ
α
ό
τ
η
χ
ρ
ή
Σ
σ
ε
ι
ς


   31   32   33   34   35