Page 38 - NEWSLETTER_22
P. 38

 38
E.O.E Newsletter | www.huanet.gr
 ΠΟΣΟ ΑΚΡΙΒHΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟ PSMA
Μελέτες έχουν δείξει ότι το PSMA PET είναι σε θέση να εντοπίσει σχεδόν πάντα τον πρωτοπαθή καρκίνο φθάνο- ντας σε ευαισθησία έως και 99,3%, με την ευαισθησία της εξέτασης να καθορίζεται κυρίως από το Gleason score. Όσο αφορά την ανίχνευση των λεμφαδενικών μετα- στάσεων το PSMA παρουσιάζει σημαντική διακύμανση στην ευαισθησία (μεταξύ 33% έως 92%) με πολύ καλή ειδικότητα 82% έως 100%. Παρόλο που η ευαισθησία ποικίλλει, κλινικές μελέτες είναι σε εφαρμογή για να εξετάσουν αν η διενέργεια PSMA PET προεγχειρητικά μπορεί να μειώσει τη λεμφαδενεκτομή που συνοδεύεται από μεγάλη νοσηρότητα και έχει αμφίβολο ρόλο στη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥ- ΜΕ ΤΟ PSMA PET SCAN ΑΝΤΙ ΤΗΣ MPMRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ
ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Οι μελέτες για το ποια είναι καλύτερη μέθοδος για την εντόπιση του καρκίνου του προστάτη είναι αντι- κρουόμενες. Φαίνεται ότι η mpMRI επιτρέπει καλύτερη αξιολόγηση των μαλακών ιστών και υπερτερεί στην εκτίμηση της τοπικής επέκτασης της νόσου. Μεγάλο ενδιαφέρον προκύπτει από τα αποτελέσματα μελετών που αναδεικνύουν τα σημαντικά προτερήματα που προκύπτουν από την συγχώνευση των δυο τεχνολογιών σεσυνδυασμόμε τηστοχευμένηβιοψίαπλεονεκτήματα που φαίνονται κυρίως σε βλάβες PIRADS 3. Επιπλέον, με την συγχώνευση των δυο τεχνολογιών προκύπτει λεπτο- μερέστατος χαρακτηρισμός της νόσου όσο αφορά την εξωπροστατική επέκταση, την διήθηση σπερματοδόχων κύστεων και των αγγειονευρωδών δεματίων, ώστε να σχεδιαστεί το πλάνο της επέμβασης.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥ- ΜΕ ΤΟ PET SCAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Μια τυχαιοποιημένη μελέτη με περισσότερους από 300 ασθενείς με υψηλού κινδύνου καρκίνο του προ- στάτη, έδειξε ότι σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους απεικόνισης (αξονική τομογραφία και σπινθηρογρά- φημα), το PET PSMA έχει μεγαλύτερη ακρίβεια, μι- κρότερο ποσοστό αμφίβολης διάγνωσης και υψηλό- τερο ποσοστό μεταβολής της αρχικής θεραπευτικής προσέγγισης. Επιπλέον, η έκθεση σε ακτινοβολία των ασθενών που υποβλήθηκαν PET PSMA ήταν σημαντι-
κά χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των ασθενών που υποβλήθηκαν σε συμβατικές απεικονιστικές εξετάσεις.
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ, ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ PET SCAN ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ;
Σε μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση με περισσότερους των 100 ασθενών με βιοχημική υποτρο- πή που υποβλήθηκαν σε PET PSMA scan, διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα του PET PSMA οδήγησε στις εξής θεραπευτικές μεταβολές
• αύξηση του ποσοστού ακτινοθεραπείας από 51% σε 61%
• αύξηση του ποσοστού χειρουργικής επέμβασης από 1% σε 7%
• αύξηση του ποσοστού εστιακής θεραπείας από 1% σε 2%
• αύξηση του ποσοστού πολυτροπικής θεραπείας από 2% σε 6%
• μείωση του ποσοστού συστηματικής θεραπείας από 26% σε 12%
Φαίνεται λοιπόν ότι η χρήση του PET scan σε ασθενείς με βιοχημική υποτροπή οδηγεί σε μια αξιοσημείωτη μεταβο- λή της προγραμματισμένης θεραπευτικής προσέγγισης.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ PSMA:
1. Το PSMA δεν είναι ειδικό για τον προστατικό ιστό και υπάρχουν και άλλα όργανα που εκφράζουν PSMA (δακρυϊκοί αδένες, παρωτίδα και σιελογόνοι αδένες, εγκέφαλος και εγγύς σωληνάρια νεφρών, λεπτό έντε- ρο, ήπαρ και σπλήνας)
2. Το[68Ga]Ga-PSMAαπεκκρίνεταιμέσωτωννεφρών και της ουροδόχου κύστης, επομένως, μπορεί να συσσωρευτεί σε όλο το ουροποιητικό σύστημα ή σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του ουρητήρα και το οποίο μπορεί να παρερμηνευθεί ως ύποπτος λεμφαδένας
3. Αυξημένη έκφραση του PSMA μπορεί να παρατη- ρείται κατά την διαδικασία νεοαγγείωσης πολλών συμπαγών όγκων όπως ο καρκίνος του νεφρού, το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και το πλακώδες καρκί- νωμα κεφαλής και τραχήλου
Λ. Τζελβές και Μ. Καραβιτάκης
  ΑΡΘΡΟ
 


   36   37   38   39   40